För Finja Prefab är en trygg och säker arbetsmiljö högsta prioritet. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och deras välbefinnande på arbetsplatsen är vårt ansvar som arbetsgivare. Säkerhet går alltid först! Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på grund av sitt arbete.

Finja Prefab arbetar strategiskt och operativt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. En del i arbetet är arbetsmiljöutbildningar som genomförs kontinuerligt i alla verksamheter. Med informationsinsatser stärker vi en kultur där säkerhet är avgörande. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar riskhantering och förebyggande åtgärder tillsammans med kunskapsåterföring, fortsätter vi sträva mot en nollvision gällande olyckor på våra arbetsplatser.

De som vistas på våra arbetsplatser; medarbetare, inhyrd personal, underentreprenörer och besökare, skall alla följa Finjas ordnings- och skyddsregler. Detta innebär bland annat att använda komplett skyddsutrustning och följa de rutiner som gäller för respektive arbetsplats. Alla medarbetare har rättighet och skyldighet att stoppa arbetet om olycksrisk föreligger. Våra regler för personlig skyddsutrustning har sedan tidigare utökats och likformats för alla våra fabriker. Vi har också förbättrat rutiner och mallar för riskinventeringar och skyddsronder.

– Att ha kompetenta, engagerade och inte minst välmående medarbetare är mycket viktigt för oss på Finja Prefab. Det är våra medarbetare som driver verksamheten framåt, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab

Detta är den första av ett antal artiklar där vi framöver kommer att berätta om de förändringar vi gjort de senaste åren som en del av vårt systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att våra produkter är närproducerade då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige.