Hållbarhetsrapport

För en hållbar framtid

Hållbarhetsrapport

Inom K-Prefab har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek­ter. K-Prefab arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. Vår rapport ”Vårt sätt att arbeta med hållbarhet” hanterar vårt fortlöpande miljöarbete, men även vår roll som arbetsgivare och stomentreprenör.

Under 2022 har vi fortsatt arbetar kontinuerligt med optimering av produktionen samt minimering av de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet. Under 2022 har vi, i flera fabriker, installerat nya silor för slagg, som är ett alternativt bindemedel till cement. Tillsammans med löpande receptoptimering och laboration innebär det att vi ligger i framkant vad gäller klimatförbättrad betong.

I redovisningen kan man också läsa om vårt engagemang för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Samt hur vi arbetar för att vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare, med fokus på de gemensamma värdeorden; långsiktig, nytänkande och omtänksam.

Nedan finner du en sammanfattning av Vårt sätt att arbeta med hållbarhet 2022.

 

Hållbarhet

Inom K-Prefab har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact. Vi stödjer oss på Agenda 2030 och ett urval av de 17 Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) när vi tar fram våra interna hållbarhetsmål.

Miljö & kvalitet 

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Fyra fabriker är idag helt fria från fossila bränslen för uppvärmning. Vid sex fabriker använder vi biodiesel för att driva truckar och fordon. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi (CE) är ett prioriterat fokusområde. Vi återanvänder spill och restmaterial direkt i våra processer, till exempel armeringsspill och processvatten. Vi optimerar också bindemedelsmängden i våra produkter och använder miljömässigt bättre alternativ, till exempel slagg. Läs mer om vårt arbete med cirkulär ekonomi

Livscykelperspektiv 

K-Prefab arbetar i enlighet med ISO 14001:2015 som ställer tydliga krav på hur vi arbetar med produktens hela livscykel. Vi har tagit fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för våra produkter. Dessa visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om våra EPD:er

Medarbetare och säkerhet

K-Prefab vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställdhet och mångfald. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och deras välbefinnande på arbetsplatsen är vårt ansvar som arbetsgivare. K-Prefabs arbetsmiljöarbete har därför högsta prioritet. Säkerhet går alltid först! Läs mer om vårt säkerhetsarbete. 

Ansvar i samhället

Vi arbetar efter FN:s barnkonvention och konventionen om mänskliga rättigheter som har fokus på jämställdhet och mångfald och som bl.a. innebär rättvisa arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt. K-Prefab följer, via information hos regeringskansliet, de internationella sanktioner som utfärdats av FN och EU. Vi följer även riktlinjerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner. Läs mer om vårt engagemang