Säkerhet & arbetsmiljö

Trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Säkerhet går alltid först.

Skyddsutrustning

Våra regler för personlig skyddsutrustning har utökats och likformats för våra olika fabriker. Vi har också rutiner och mallar för riskinventeringar och skyddsronder. De som vistas på våra arbetsplatser; medarbetare, inhyrd personal, underentreprenörer och besökare, skall alla följa K-Prefabs ordnings- och skyddsregler. Detta innebär bland annat att använda den skyddsutrustning och följa de rutiner som gäller för respektive situation. Alla medarbetare har rättighet och skyldighet att stoppa arbetet om olycksrisk föreligger.

Läs vår arbetsmiljöpolicy här

Utbildning

Arbetsmiljöutbildningar genomförs kontinuerligt i alla verksamheter. Med informationsinsatser stärker vi en kultur där säkerhet är avgörande. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar riskhantering och förebyggande åtgärder tillsammans med kunskapsåterföring, fortsätter vi sträva mot en nollvision gällande olyckor på våra arbetsplatser.

Säkerhetsdag

K-Prefab genomför årligen en säkerhetsdag då det diskuteras olika fokusområden på arbetsplatsen. Denna dag genomförs i samband med att Sveriges Byggindustrier har motsvarande aktivitet. Detta för att i dialog fånga upp såväl utmaningar i arbetet som goda idéer kring lösningar gällande arbetsmiljön. Dialogerna genererar ett antal förslag på förbättringar, där den gemensamma nämnaren är behovet av förenkling och stöd.

Det ska vara lätt att göra rätt på K-Prefabs arbetsplatser.

Mer information

Vi hjälper dig gärna med mer information om vårt säkerhetsarbete. Här hittar du kontaktuppgifter