Certifikat & Bedömningar Miljö & Hållbarhet

Se våra certifikat och bedömningar nedan

Certifikat & Bedömningar Miljö & Hållbarhet

 

EPD, miljövarudeklaration

Miljövarudeklarationerna ger oss en möjlighet att utvärdera våra produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder och våra EPD:er hjälper våra kunder i deras arbete att bygga hållbara byggnader. EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. K-Prefabs EPD:er finns registrerade hos Environdec Sverige.

pdfK-Prefab EPD Isolerade väggelement, halv och sandwichväggar

pdfK-Prefab EPD Massiva produkter

pdfK-Prefab EPD Förspänd bjälklagsplatta

pdf K-Prefab EPD Pelare och balk

 

Byggvarudeklarationer

K-Prefabs byggvarudeklarationer förmedlar information som kan användas för bedömning av en produkts miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. eBVD 1.0 är en branschstandard och byggbranschens senaste format av Byggvarudeklaration. Format och innehåll ägs av Byggmaterialindustrierna. Alla publicerade eBVD finns tillgängliga i en databas: Publicerade eBVD.

pdf Byggvarudeklaration pelare och balk

pdf Byggvarudeklaration förspända bjälklag

pdf Byggvarudeklaration balkong

pdf Byggvarudeklaration trappor 

Miljöcertifiering K-Prefab

K-Prefab AB arbetar i enlighet med ISO 14001:2015 och huvuddelen av verksamheten är certifierad. ISO 14001:2015 är en internationell standard för miljöledningssystem. K-Prefabs anläggningar genomgår regelbundet revisioner genomförda av RISE som verifierar att vi uppfyller kraven i standarden.

pdfK-Prefab ISO 14001 Miljöcertifikat

 

Miljöcertifiering av byggnader

Det finns ett flertal olika system för miljöcertifiering av byggnader. De vanligaste som våra kunder arbetar med är Svanen och Miljöbyggnad.

Svanen

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanenmärkta byggnader utvärderas framförallt på boendemiljön och energieffektivitet samt avfallshantering under drifttiden. Produkter som ska användas i Svanenmärkta byggnader ska vara godkända i Husproduktportalen. K-Prefabs typelement är registrerade i portalen.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader. En byggnad bedöms med upp till sexton indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Byggnadens miljöegenskaper avgör om den får betyget Brons, Silver eller Guld.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader.
BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

LEED

LEED är utvecklat av U.S. Green Building Council och lanserades 1998. LEED är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

 

Miljödatabaser

Det finns flera olika databaser för miljöbedömning av byggprodukter. Prefabs typelement är bedömda och godkända i samtliga.

BASTA

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Byggvarubedömningen

Bedömningar görs utifrån kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system med hälso- och miljögranskade byggvaror som används i samband med byggnation och fastighetsförvaltning bl.a. för att säkerställa medvetna miljöval och dokumentera byggprodukter i byggnaden och produkter som används vid förvaltning och drift.

Status för våra produkter i de olika miljödatabaserna

Produkt
Byggvaru-bedömningen

 
Sundahus


Basta

Svanens Husprodukt-portalen
Väggelement (isolerat) Rekommenderas A Registrerad Godkänd
Väggelement (homogent) Rekommenderas A Registrerad Godkänd
Förspända massivbjälklag Rekommenderas A Registrerad Godkänd
Pelare och Balk Rekommenderas A Registrerad Godkänd
Slakarmerad bjälklagsplatta     Registrerad  
Balkongplattor     Registrerad  
Plintgrund     Registrerad