Visselblåsning

Läs om K-Fastkoncernen visselblåsning nedan

Visselblåsning

K-Fastkoncernen har en mycket hög ambitionsnivå avseende öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. K-Fastkoncernen förväntar sig att medarbetare, affärspartners, kunder och andra som K-Fastkoncernen arbetar och samarbetar med rapporterar misstänkta lagbrott och misstanke om andra allvarliga oegentligheter inom verksamheten.

Visselblåsning är ett alternativt och anonymt sätt att rapportera misstänkta oegentligheter och missförhållanden inom K-Fastkoncernens verksamhet i syfte att göra ledningen uppmärksam på företeelsen.

Läs K-Fastkoncernens Visselblåsarpolicy.

I denna finns tydlig information om hur rapportering ska göras via interna rapporteringskanaler. Nedan finns lista på myndigheter som är skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner):

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen