K-Prefabs långsiktiga hållbarhetsarbete omfattar både miljö, ekonomi och sociala aspek­ter. I den nypublicerade rapporten Vårt sätt att arbeta med hållbarhet, sammanfattar företaget hur man under 2021 arbetat med fortlöpande miljöarbete, samt rollen som arbetsgivare och stomentreprenör. 

I rapporten finns redovisning av de klimatpositiva stomprojekt som genomfördes under 2021. Flera olika åtgärder för att minska klimatpåverkan tas upp.

K-Prefab arbetar kontinuerligt med målet att all tillverkning ska bli fossilfri. Arbetet med att fasa ut användning av ändliga resurser som naturgrus fortlöper. Under 2021 har andelen klossballast i betongen ökat och utgörs nu av 85%, andelen kommer öka ytterligare under kommande år.

Framsteg med att optimera betongrecepten har gjorts under 2021 och det arbetas kontinuerligt med att optimera typ och mängd av bindemedel för att minska klimatpåverkan. Investeringar med hållbarhetsperspektiv har gjorts, t ex i nya silor för slagg.

Företagets framtagna EPD:er (miljövarudeklarationer) visar produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Dessa förbättrar förutsättningarna för att göra rätt insatser.

I rapporten beskrivs också hur man arbetar med social hållbarhet. Medarbetarna är K-Prefabs viktigaste resurs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som inkluderar riskhantering och förebyggande åtgärder är en viktig del i strävan mot nollvision gällande olyckor.

Under 2021 påbörjades ett koncerngemensamt arbete med utveckling av företagskultur och gemensamma värderingar. Arbetet har hittills resulterat i de gemensamma värdeorden, långsiktighet, nytänkande och omtänksamhet.

– Våra värdeord speglar också vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Långsiktighet, Nytänkande och Omtänksamhet är tre ord som förklarar hur vi ser på oss själva, hur vi vill agera och hur vi vill upplevas av andra. Omtänksamma medarbetare och arbetskamrater gör att allas kompetens kommer till användning. Med omtanke gör vi företaget och varandra bättre varje dag, säger Stefan Paulsson, tf VD för K-Prefab AB.

Läs hela rapporten på hemsidanhttps://www.kprefab.se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsrapport/

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 650 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljard kronor. 

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

Stefan Paulsson
Tillförordnad VD